Công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 nhằm tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ; nêu rõ những thách thức của quốc phòng Việt Nam và những điều chỉnh trong chính sách quốc phòng, cơ chế lãnh đạo và quản lý quốc phòng…

Chiều 25/11 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ.

Tại lễ công bố, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, Phó viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng đã giới thiệu tóm tắt những nội dung cơ bản của Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019. Theo đó, tiếp sau Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2009, Việt Nam công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 nhằm tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ; nêu rõ những thách thức của quốc phòng Việt Nam và những điều chỉnh trong chính sách quốc phòng, cơ chế lãnh đạo và quản lý quốc phòng; cơ cấu của Bộ Quốc phòng; tổ chức, phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ; quá trình tăng cường tiềm lực quốc phòng bảo vệ đất nước; đồng thời thể hiện sự minh bạch về chính sách cũng như khả năng quốc phòng của Việt Nam.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019. (Ảnh: Đỗ Thoa) 

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 góp phần tăng cường sự hiểu biết và xây dựng lòng tin giữa Việt Nam với các quốc gia trong cộng đồng quốc tế; là tài liệu quan trọng để nâng cao hiểu biết về quốc phòng của đất nước cho công dân Việt Nam; góp phần làm cho mọi cơ quan, đơn vị và tổ chức xã hội hiểu rõ hơn quyền lợi và trách nhiệm của mình trong tham gia công cuộc củng cố quốc phòng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của nhân loại.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam in bằng 2 ngôn ngữ, Tiếng Việt và Tiếng Anh, được bố cục thành 3 phần:

Phần thứ nhất: Bối cảnh chiến lược và Chính sách quốc phòng gồm 2 nội dung: Bối cảnh chiến lược và Chính sách quốc phòng. Ở phần này, tập trung khái quát tình hình thế giới, khu vực và Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam; chính sách quốc phòng Việt Nam; hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng; đấu tranh quốc phòng.

Phần thứ hai: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gồm 4 nội dung: Xây dựng tiềm lực quốc phòng; xây dựng lực lượng quốc phòng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân; lãnh đạo, quản lý quốc phòng. Trong phần này Sách trắng Quốc phòng Việt Nam Nam 2019 tập trung phản ánh các nội dung như: Xây dựng tiềm lực chính  trị-tinh thần; xây dựng tiềm lực kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng tiềm lực khoa học-công nghệ; xây dựng tiềm lực quân sự; xây dựng lực lượng toàn dân; xây dựng Quân đội nhân dân, dân quân tự vệ (DQTV); xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế-xã hội và kinh tế-xã hội với quốc phòng, an ninh; xây dựng quân khu vững mạnh toàn diện, hợp thành hệ thống phòng thủ đất nước; xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quốc phòng; sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN); quản lý Nhà nước về quốc phòng.

Phần thứ 3: Quân đội nhân dân và DQTV gồm các nội dung: Truyền thống lịch sử quân sự Việt Nam; Lịch sử hình thành và phát triển QĐNDVN; chức năng, nhiệm vụ của QĐNDVN; tổ chức của QĐNDVN; phương hướng xây dựng QĐNDVN; lịch sử hình thành và phát triển DQTV; chức năng, nhiệm vụ của DQTV; tổ chức của DQTV và phương hướng xây dựng DQTV.

Sách ảnh Quốc phòng Việt Nam 2019 được phát hành kèm theo Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019, gồm 17 nội dung. Trong đó, tập trung phản ánh về Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; Sự giúp đỡ của các nước trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; Quân đội nhân dân Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế (1949-1989) và cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (1975-1989);  Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; Quân đội nhân dân thực hiện chức năng đội quân công tác; Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt; Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện chức năng lao động sản xuất; tham gia xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng; Quân đội nhân dân Việt Nam với nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng; tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc; tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh; tác chiến không gian mạng và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam.

Sách ảnh Quốc phòng Việt Nam 2019 giới thiệu, minh họa những nội dung cơ bản đã được trình bày trong Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019; tuyên truyền, giáo dục bằng hình ảnh về chủ trương, đường lối, quan điểm quốc phòng, quân sự, chính sách quốc phòng của Đảng, Nhà nước cho các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên; công khai minh bạch về quốc phòng, chính sách quốc phòng và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa với các nước trên thế giới. Đồng thời, giới thiệu những hình ảnh về lịch sử hình thành, phát triển của nền quốc phòng, quân sự Việt Nam; quan hệ hữu nghị, hợp tác của Quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội, lực lượng vũ trang các nước trên thế giới trong xu thế hội nhập quốc tế, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích của nhau, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh giới thiệu về Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019.  Ảnh: ĐT 

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 khẳng định những quan điểm cơ bản của chính sách quốc phòng Việt Nam mang tính chất hòa bình, tự vệ, không tham gia liên minh quân sự, không liên kết nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài mượn căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế...

“Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 xác định rõ quan điểm của Việt Nam trong đấu tranh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, đó là: Việt Nam tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của tất cả các nước theo quy định của luật pháp quốc tế; đồng thời yêu cầu các nước tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, hiến pháp, pháp luật của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở pháp luật và thông lệ quốc tế; và sẽ sử dụng mọi biên pháp cần thiết để tự vệ, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ khi lợi ích quốc gia bị xâm phạm. Sách trắng Quốc phòng Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp quốc phòng và Quân đội Nhân dân Việt Nam”, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã giới thiệu công tác chuẩn bị cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Bộ Quốc phòng./.

Tìm kiếm theo ngày