Công bố công khai bảng giá đất trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2024

Ngày 13 tháng 01 năm 2020

Thực hiện Luật Đất đai 2013 về việc ban hành bảng giá đất định kỳ 5 năm một lần và công bố công khai vào ngày 1 tháng 1 của năm đầu kỳ, ngày 31/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2024.

Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tổ chức niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn; nhà văn hoá, tổ, bản, tiểu khu để nhân dân được biết và thực hiện. Đồng thời, bảng giá đất được đăng tải trên website Cổng thông tin điện tử của tỉnh Sơn La tại địa chỉ: sonla.gov.vn; Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, tại địa chỉ: sotnmt.sonla.gov.vn; Công báo tỉnh Sơn La, tại địa chỉ: congbao.sonla.gov.vn

Kim Thanh (Sở TN&MT)

Tìm kiếm theo ngày