Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giúp đỡ xã Lóng Phiêng

Ngày 17 tháng 09 năm 2021

Ngày 17/9, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm việc tại xã Lóng Phiêng (Yên Châu), công bố Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về việc phân công các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phụ trách, giúp đỡ xã khu vực III trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2026. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được phân công giúp đỡ xã Lóng Phiêng.

                                 


Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng quà cho xã Lóng Phiêng.

           

Sau khi nghe lãnh đạo xã Lóng Phiêng báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng qua, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thông qua kế hoạch giúp đỡ xã, tập trung vào một số nội dung, như: Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị; đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội sát với thực tế ở địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh việc đưa giống vật nuôi, cây trồng cho năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, chăn nuôi; khoanh nuôi và bảo vệ rừng. Hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất; ổn định dân cư trên địa bàn, chăm lo an sinh xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...

           


Đoàn công tác tặng quà cho Chốt kiểm dịch Covid-19 xã Lóng Phiêng.

           


Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng quà Tổ Covid-19 cộng đồng bản Yên Thi.

           

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà chốt kiểm dịch xã Lóng Phiêng, Tổ Covid-19 cộng đồng bản Yên Thi và xã Lóng Phiêng…

Tìm kiếm theo ngày