Chú trọng phát triển đảng viên mới

Ngày 24 tháng 01 năm 2022

Những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đảm bảo số lượng và chất lượng, bổ sung, tăng cường lực lượng cho Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.


 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối trao Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng kết nạp đảng.

 

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 91 tổ chức cơ sở đảng, 285 chi bộ trực thuộc, 1 đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở. Thực hiện công tác phát triển đảng viên, các cấp ủy cơ sở đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng, định hướng mục tiêu, lý tưởng, truyền thống lịch sử của Đảng, của dân tộc trong quần chúng tại mỗi cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... Nhờ đó, giúp các quần chúng nhận thức rõ hơn lý tưởng, định hướng mục tiêu, thái độ, động cơ phấn đấu vào Đảng.


Thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên, Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy cơ sở chủ động tạo nguồn phát triển đảng viên mới, hướng dẫn các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội có kế hoạch chăm lo đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Nhất là, tổ chức đoàn thanh niên chú trọng tổ chức học tập, nâng cao hiểu biết cho đoàn viên thanh niên, chăm lo, bồi dưỡng, tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Thông qua các hoạt động giáo dục, các cuộc vận động, phong trào thi đua tạo môi trường lành mạnh cho thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức trong sáng, ý thức tuân thủ pháp luật, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước.


Việc xét, lựa chọn quần chúng ưu tú vào danh sách cảm tình Đảng để cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đều được các cấp ủy họp, thống nhất lựa chọn đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Điều lệ Đảng. Năm 2021, Đảng bộ Khối đã công nhận 425 quần chúng ưu tú là cảm tỉnh Đảng; trong đó, đã kết nạp được 187 đảng viên, nâng tổng số toàn Đảng bộ Khối lên 5.100 đảng viên.


Ông Trần Huy Mạnh, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, cho biết: Đội ngũ đảng viên mới kết nạp luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; hằng năm đều được đánh giá, xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không có trường hợp kết nạp người vào Đảng vi phạm quy định về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Các cấp ủy kịp thời phân công đảng viên chính thức giúp đỡ để đảng viên dự bị phấn đấu trở thành đảng viên chính thức, 100% đảng viên mới kết nạp được giới thiệu về sinh hoạt tại chi bộ nơi cư trú đúng thời gian quy định.


Năm 2022, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phấn đấu kết nạp từ 150 đảng viên trở lên. Đảng bộ chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên đối với công tác phát triển Đảng. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, từ đó có thái độ, động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng.


Tập trung đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống và lý tưởng cách mạng của Đảng bằng nhiều hình thức đến cán bộ, đảng viên, quần chúng, người lao động, nhất là đối với lực lượng lao động trẻ, lực lượng đoàn viên thanh niên. Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong quần chúng, qua đó lựa chọn những cá nhân ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Tìm kiếm theo ngày