Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ngày 01 tháng 03 năm 2021

Giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được Đảng xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ngày 29/12/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Đề án “Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là về đạo đức nghề nghiệp trong thi hành công vụ”.

                               


Chi bộ Báo Sơn La quán triệt các văn bản của Đảng ủy cấp trên cho cán bộ, đảng viên.

           

Đồng chí Vương Đình Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, cho biết: Trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên của toàn Đảng bộ nói chung và các chi bộ, đảng bộ cơ sở nói riêng đã có chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, còn một số hạn chế, bất cập, có thể kể tới, như: Tinh thần tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ, đảng bộ cơ sở chưa cao, còn tình trạng ngại va chạm nhất là việc đấu tranh phê bình với những vi phạm về chuẩn mực đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm, những biểu hiện vụ lợi cá nhân... Chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế về nội dung, hình thức và phương pháp phê bình; tình trạng suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống vẫn còn xảy ra ở một số cán bộ, đảng viên đến mức phải xử lý kỷ luật Đảng, xử lý hình sự. Đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ trung cấp và cao cấp lý luận chính trị còn chiếm tỷ lệ thấp; công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị có mặt còn bất cập trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay...

           

Thẳng thắn nhìn nhận thực tế trên, Đề án “Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là về đạo đức nghề nghiệp trong thi hành công vụ” đưa ra mục tiêu đến năm 2025 có trên 80% trở lên cán bộ cấp ủy chủ chốt thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý có trình độ lý luận chính trị cao cấp; 90% trở lên đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ quản lý trưởng, phó phòng chuyên môn có trình độ lý luận chính trị Trung cấp. Hằng năm, 100% các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đổi mới tăng cường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên được học tập, quán triệt và đăng ký việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong toàn đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Có 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt, hiệu quả việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

           

Để đảm bảo thực hiện các mục tiêu trên, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đưa nội dung học tập vào sinh hoạt chi bộ một cách thường xuyên gắn với thực hiện một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện tốt việc nắm tình hình và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động ở cơ quan đơn vị; kiên quyết không để tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, đạo đức công vụ và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chạy chức, chạy quyền, bè phái, cục bộ, đặc biệt là hiện tượng nói và làm không nhất quán, nói không đi đôi với làm, hứa nhiều làm ít, mà nguy hại hơn là nói một đằng, làm một nẻo...

           

Đảng ủy Khối tiếp tục tập trung đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Hàng năm, tổ chức ít nhất 2 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng; mỗi quý tổ chức 1 hội nghị thông tin cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng ủy Khối và cơ sở.

           

Từng cán bộ, đảng viên, nhất là những đảng viên có chức vụ phải thực hiện thật tốt Quy định số 02-QĐ/ĐUK ngày 20/10/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối. Phải nêu cao tấm gương về bản lĩnh chính trị, ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, hết lòng, hết sức tận tụy với công việc; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước dân, trước Đảng; mạnh dạn tìm tòi, thử nghiệm nhiều cách làm mới, đạt hiệu quả cao. Trong công việc cũng như cuộc sống riêng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo quản lý, người đứng đầu cần phải tự soi, tự sửa, nói đi đôi với làm, rèn luyện tác phong, hành động để xây dựng hình ảnh chuẩn mực của người cán bộ, đảng viên mẫu mực về đạo đức, lối sống, thẳng thắn, chân thành để nhân dân học tập và làm theo, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Tìm kiếm theo ngày