Cải cách hành chính theo hướng đồng bộ

Ngày 01 tháng 03 năm 2021

Cải cách hành chính phải lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Thật vậy, những cái được, chưa được trong thời gian qua đã cho thấy sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp hướng tới người dân, song vẫn còn đó những băn khoăn cần giải quyết.

           Cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp,

nhà đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Ảnh: PV


Thực tiễn giai đoạn 2016-2020, cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng điểm của tỉnh được thực hiện đồng bộ. Công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, địa phương đã tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ phù hợp với Hiến pháp. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông với nhiều cách làm mới, tạo chuyển biến trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Tổ chức, bộ máy kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phân cấp quản lý rõ ràng; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chấn chỉnh và từng bước đi vào nền nếp; đội ngũ cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng. Công tác tài chính công bảo đảm tính minh bạch trong sử dụng ngân sách. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính được thực hiện. Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI của tỉnh năm sau cao hơn năm trước. CCHC đã góp phần quan trọng, tạo hành lang pháp lý phục vụ phát triển KT-XH, nhất là quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm điều chỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển. Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; kết nối các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, định hướng gắn kết với thị trường quốc tế.

           

Tuy nhiên, CCHC trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ hạn chế: Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy phạm pháp luật theo thẩm quyền của địa phương có lúc chưa kịp thời, chất lượng chưa cao. Một số đơn vị công bố thủ tục hành chính còn chậm; việc niêm yết công khai thủ tục hành chính chưa kịp thời. Tổ chức bộ máy một số cơ quan, đơn vị còn cồng kềnh, hoạt động chưa hiệu quả. Việc đầu tư, ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin còn phân tán, nhiều đầu mối, thiếu gắn kết. Những tồn tại lớn nhất hiện nay là người dân chưa thực sự hài lòng với chất lượng dịch vụ hành chính công tại các cơ quan, đơn vị, nhất là những phản ánh về thái độ của công chức, viên chức, về hiện tượng vòi vĩnh, tiêu cực khi tiếp nhận, thụ lý và giải quyết hồ sơ.

           

Nguyên nhân một số quy định, cơ chế, chính sách có nội dung còn chồng chéo, vướng mắc, chưa rõ ràng, khó thực hiện. Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của CCHC, chỉ đạo chưa quyết liệt. Đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu về kỹ năng nghiệp vụ, còn gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp...

           

 Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân.

           

Do đó, cần tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung CCHC theo quy định Đảng, Chính phủ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC.

           

Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật; từng bước hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm khai thông nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư tiếp cận, sử dụng có hiệu quả nguồn lực và tài nguyên phục vụ phát triển KT-XH; khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ trong môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh. Cắt giảm thời gian và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là liên quan tới người dân, doanh nghiệp. Tăng cường đối thoại giữa Nhà nước với doanh nghiệp và nhân dân; công khai các chuẩn mực, các quy định hành chính, để nhân dân giám sát việc thực hiện. Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho người dân, tổ chức.

           

Tiếp tục sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng giảm đầu mối trực thuộc, giảm trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Xây dựng cơ chế đủ mạnh để cương quyết thay thế kịp thời đối với những cán bộ, công chức, viên chức không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân sai phạm, không có “vùng cấm”.

           

Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển chính quyền điện tử phù hợp với xu thế phát triển của tỉnh bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với CCHC. Hoàn thiện hệ thống cổng dịch vụ công của tỉnh kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.

           

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, giám sát của HĐND các cấp, các đoàn thể và giám sát trực tiếp của nhân dân đối với sự chỉ đạo, điều hành, triển khai công tác CCHC. Xác định công tác CCHC thực sự là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là khâu đột phá của tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày