Cải cách hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ

Ngày 08 tháng 04 năm 2020

Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Sở Khoa học và Công nghệ đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện các chỉ số, nâng cao hiệu lực hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải thiện chất lượng công vụ, hướng tới sự hài lòng của tổ chức và công dân.

 

 

Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra việc thực hiện CCHC tại Sở Khoa học và Công nghệ.

 

Theo đó, năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành 18 văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Kế hoạch cải cách hành chính của Sở được xây dựng bám sát kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh, phân công trách nhiệm rõ ràng, xác định cụ thể sản phẩm và thời gian thực hiện, chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra tiến độ thực hiện từng nội dung công việc. Cùng với đó, các văn bản chỉ đạo về CCHC của Trung ương, của tỉnh được cập nhật kịp thời trên trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ https://sokhoahoc.sonla.gov.vn (năm 2019, đã đăng 119 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và cấp có thẩm quyền về công tác CCHC, 10 tin, bài về hoạt động CCHC của Sở...), thu hút trên 2.800 lượt người xem, theo dõi.

 

Bên cạnh đó, việc chủ động rà soát, cập nhật thường xuyên thủ tục hành chính, quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ đã giúp Sở kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ, gồm 45 TTHC thuộc 4 lĩnh vực: Hoạt động khoa học công nghệ, an toàn bức xạ hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và sở hữu trí tuệ. Việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các TTHC liên quan được thực hiện hiệu quả, 100% hồ sơ TTHC liên quan đến lĩnh vực của Sở được giải quyết và trả kết quả đúng, trước hạn cho tổ chức và công dân, không để xảy ra chậm muộn, không có phản ánh, kiến nghị của công dân.

 

Năm 2019, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Sở đã thực hiện kiện toàn sắp xếp bộ máy tổ chức các đơn vị sự nghiệp, gồm: Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng; sáp nhập Trung tâm Thông tin và thống kê khoa học công nghệ với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thành Trung tâm Thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ. Bộ máy sau sắp xếp đã vận hành và thể hiện ưu thế, hiệu quả rõ rệt; tinh giản được đầu mối, tiết kiệm ngân sách Nhà nước và chi phí quản lý chung. Thực hiện hiện đại hóa nền hành chính, Sở Khoa học và Công nghệ còn ứng dụng việc sử dụng chữ ký số, chứng thư số, hệ thống quản lý văn bản điều hành phiên bản Ver 4.0, mail công vụ, mạng LAN, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, tiếp nhận và trả hồ sơ kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3... tạo bước chuyển quan trọng trong hiện đại hóa hành chính hướng tới xây dựng chính phủ điện tử và hiện đại nền hành chính nhà nước. Cũng trong năm 2019, chỉ số CCHC của Sở Khoa học và Công nghệ tăng 8 bậc so với năm 2018, xếp thứ 10/20 sở, ngành của tỉnh.

 

Phát huy kết quả, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác tham mưu và thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, mở rộng địa bàn triển khai thực hiện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng CCHC gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn.

Tìm kiếm theo ngày