Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa XI.10

Ngày 14 tháng 10 năm 2021

Ngày 13/10, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thuận Châu đã tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa XI.10 (2020-2021) với 69 học viên là cán bộ, viên chức thuộc các cơ quan đơn vị, trường học, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn trong huyện dự học.Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh tặng Giấy khen cho các học viên.

Ảnh: Thủy Tiên  (CTV)


Trong quá trình học tập, các học viên được nghiên cứu các nội dung, chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân và tình hình, nhiệm vụ của địa phương hiện nay.


Kết thúc lớp học, 100% học viên được cấp bằng tốt nghiệp, trong đó 19 học viên đạt loại giỏi. Trường Chính trị tỉnh đã tặng Giấy khen cho 7 học viên.

Tìm kiếm theo ngày