Bảo đảm công tác cấp giấy CNQSDĐ lần đầu

Ngày 05 tháng 06 năm 2020

Theo số liệu thống kê, các huyện, thành phố đã ký quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 44.271 hộ gia đình (bằng 88,6%) và cấp Giấy chứng nhận đất sản xuất nông nghiệp lần đầu cho 57.022 hộ (bằng 92,8%). Các ngành, địa phương đang tiếp tục rà soát, giải quyết các vướng mắc, bảo đảm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 100% số hộ cần cấp.

                                       


Cán bộ địa chính xã Háng Đồng (Bắc Yên) kiểm tra, rà soát diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn.                                                                                         

Ảnh: Khải Hoàn

             

Qua thực tế cho thấy, công tác cấp GCNQSDĐ lần đầu gặp nhiều khó khăn, do hệ thống văn bản còn có những nội dung chưa phù hợp thực tế địa phương; công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở một số xã hạn chế; chế tài xử lý các vi phạm về đất đai, xây dựng chưa đủ mạnh; một số khu vực, các hộ dân đã ổn định, nhưng lại thuộc đất quốc phòng, an ninh, vì vậy phải có văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mới có cơ sở thực hiện; một số hộ không có nhu cầu cấp giấy CNQSDĐ hoặc không có điều kiện thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; lực lượng cán bộ xét duyệt, thẩm định hồ sơ mỏng, một số năng lực chuyên môn hạn chế để xảy ra tình trạng tồn đọng, kéo dài...

             

Nhằm bảo đảm cấp giấy CNQSDĐ lần đầu đúng kế hoạch, tránh chồng chéo, sai quy định... HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành 77 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác cấp giấy CNQSDĐ lần đầu; tổ chức nhiều hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc cấp giấy; UBND tỉnh đã thành lập đoàn công tác kiểm tra việc cấp giấy CNQSDĐ lần đầu trên địa bàn các huyện, thành phố; các ngành Tài nguyên - Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế... đã ban hành trên 160 văn bản tham mưu cho tỉnh giải quyết các tồn tại và những trường hợp vi phạm pháp luật đất đai cũng như giải pháp giải quyết những vướng mắc trong điều chỉnh quy hoạch khu dân cư nông thôn, đô thị; phối hợp với các tổ chức đoàn thể và các cơ quan truyền thông đại chúng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về pháp luật đất đai, lập hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ lần đầu...; UBND các huyện, Thành phố cũng thành lập Ban chỉ đạo cấp giấy CNQSDĐ lần đầu và tổ công tác rà soát, điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch các khu đô thị và các khu dân cư nông thôn phù hợp phát triển kinh tế - xã hội địa phương; phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban liên quan phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể cấp xã kiểm tra, đôn đốc, giải quyết những khó khăn ở từng xã, từng bản, từng khu dân cư, gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng đất để có trách nhiệm trong việc kê khai đăng ký cấp giấy CNQSDĐ và chấp hành nghĩa vụ của người sử dụng đất, đôn đốc các hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính trong việc cấp giấy; Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Sở TN&MT rà soát diện tích đất tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trả lại đất cho địa phương quản lý theo quy hoạch.

             

Trên địa bàn tỉnh hiện còn 4.557 hộ chưa đủ điều kiện để cấp giấy CNQSDĐ lần đầu và 1.427 hộ chưa có quyết định cấp giấy chứng nhận đất sản xuất nông nghiệp lần đầu, do diện tích đất thuộc đất quốc phòng, an ninh; đất tranh chấp; đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng..., cấp ủy, chính quyền và các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân hiểu quyền lợi, trách nhiệm đăng ký đất đai, phối hợp tốt khi đo đạc, lập hồ sơ, xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất để cấp giấy CNQSDĐ. Các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lập và rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng; kê khai, thu nộp tiền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí liên quan đến việc cấp giấy; Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục rà soát diện tích đất không sử dụng thuộc đất quốc phòng, an ninh tham mưu cho tỉnh đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trả lại đất cho địa phương quản lý theo quy hoạch... 

Tìm kiếm theo ngày