Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 01 tháng 12 năm 2019

Ngày 1/12, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra lần hai với 3 nội dung trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV.Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV.


Dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem xét và cho ý kiến vào 3 tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, gồm: Nghị quyết về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Sơn La năm 2020; Nghị quyết quy định mức phụ cấp, bồi dưỡng kiêm nhiệm, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán chi phí đối với bản, ban công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở bản và mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia vào công việc của bản, tiểu khu, tổ dân phố, thôn, xóm trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định mức phụ cấp đối với từng chức danh; tổng số lượng và mức hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La.


Đại biểu dự Hội nghị đã tham gia đóng góp ý kiến làm rõ thêm những nội dung còn vướng mắc trong các tờ trình và dự thảo Nghị quyết. Đồng thời, thống nhất một số nội dung về lĩnh vực pháp chế, đề nghị các cơ quan chức năng soạn thảo tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của đại biểu để điều chỉnh, bổ sung vào các tờ trình, dự thảo Nghị quyết, đảm bảo chặt chẽ các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV.

 

Tìm kiếm theo ngày