Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 20 tháng 11 năm 2020

Ngày 20/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự Hội nghị thẩm tra có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

 


Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào báo cáo kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tập trung chỉ đạo, điều hành năm 2021 của UBND tỉnh. Thẩm tra tờ trình của UBND tỉnh về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021; giao biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021.


Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất: Việc giao biên chế công chức phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị; đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức với sử dụng và quản lý biên chế công chức, đảm bảo tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ và phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Về số lượng người làm việc tăng trong năm 2021, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phù hợp với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/7/2020 của Chính phủ về giải pháp với biên chế của sự nghiệp giáo dục và y tế.


Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung các báo cáo, tờ trình để trình Kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV.

Tìm kiếm theo ngày