Ban Dân tộc HĐND tỉnh: Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 13 tháng 08 năm 2019

Ngày 13/8, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các ban của HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XIV.


Hội nghị đã xem xét, cho ý kiến vào Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 75/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ một số nội dung quy định tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 


Tham gia ý kiến vào nội dung Tờ trình, thành viên các ban HĐND tỉnh nhất trí việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết; đề nghị cơ quan soạn thảo cần làm rõ một số nội dung điều khoản nêu trong tờ trình. Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến để bổ sung Tờ trình đảm bảo thể thức, nội dung và thời gian theo quy định trình Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

Tìm kiếm theo ngày