Ban Dân tộc HĐND tỉnh: Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 20 tháng 11 năm 2019

Ngày 20/11, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các ban của HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.


Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa XIV,

nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh


Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến vào Tờ trình số 373/TTr - UBND về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đại biểu dự Hội nghị thẩm tra đã tham gia, góp ý vào các nội dung chủ yếu: Cần quy định cụ thể mức hỗ trợ của từng chính sách trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương để quá trình triển khai thực hiện được thống nhất hiệu quả, phù hợp với quy định tại Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước; hỗ trợ đầu tư xây dựng cống lấy nước và kiên cố hóa kênh mương.


Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng soạn thảo văn bản tiếp tục bổ sung, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa, hoàn thiện tờ trình đảm bảo thể thức, nội dung, thời gian theo quy định để trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

 

Tìm kiếm theo ngày