Ban Chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018

Ngày 24 tháng 04 năm 2018

Ngày 23/4, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính (Ban Chỉ đạo 410) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018.Ban Chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018.

 

Trong quý I, Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo đã chủ động, tích cực, đôn đốc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách. Kết quả, có 15/25 nhiệm vụ đã hoàn thành, 10 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện. Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, như: Việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn quá hạn. Một số huyện chưa tập trung cao cho công tác rà soát các thủ tục hành chính, đề xuất lựa chọn thủ tục hành chính, xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính để đưa vào Trung tâm hành chính công cấp huyện…


Triển khai nhiệm vụ quý II, đồng chí Cầm Ngọc Minh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính, xây dựng quy trình liên thông giữa các sở, ban, ngành với Trung tâm Hành chính công tỉnh, đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 20-30% so với hiện nay. Thực hiện niêm yết công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công khai đầy đủ đúng quy định trên cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh, huyện và các sở, ngành.


Lò Thái (CTV)

Tìm kiếm theo ngày