Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thành ủy: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 12 tháng 06 năm 2019

Ngày 12/6, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thành ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm,

triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.


6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thành uỷ tập trung chỉ đạo các cơ quan tư pháp thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra; tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; chủ động đề xuất với cấp uỷ, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ tư pháp và cải cách tư pháp; xây dựng và đào tạo đội ngũ tư pháp và bổ trợ tư pháp. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, duy trì chế độ giao ban liên ngành; công tác giải quyết các vụ án của các cơ quan tiến hành tố tụng; tuyên truyền các Bộ Luật mới có hiệu lực... , góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thành uỷ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tư pháp thực hiện tốt các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cải cách tư pháp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ tư pháp; nắm tình hình giải quyết một số vụ án trên địa bàn; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ quan tư pháp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động tư pháp thuộc trách nhiệm của từng ngành và kịp thời trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật...


Tìm kiếm theo ngày