Ban Chỉ đạo 538 tỉnh ủy họp triển khai nhiệm vụ

Ngày 11 tháng 03 năm 2019

Ngày 11/3, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII (Ban Chỉ đạo 538 tỉnh ủy) đã chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Sơn La.Ban Chỉ đạo 538 tỉnh ủy họp triển khai nhiệm vụ.


Dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; các thành viên Ban Chỉ đạo.


Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo sơ kết 1 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 trên địa bàn tỉnh. Qua 1 năm triển khai, thực hiện, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cấp, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 đạt được những kết quả nhất định, nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Đảng bộ; góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm các cơ quan trung gian, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Đến nay, Tỉnh ủy đã giảm 2 Ban Chỉ đạo, 9 tổ công tác; UBND tỉnh giải thể 28/34 Ban Chỉ đạo; thành lập mới 2 Ban Chỉ đạo; về tổ chức bộ máy, đã giảm 366 đầu mối; giảm được 3.195 biên chế và người hưởng phụ cấp, hỗ trợ ở bản, tiểu khu, tổ dân phố; giảm 745 lãnh đạo, quản lý; có 15 đơn vị tự chủ hoàn toàn về chi thương xuyên, 2 đơn vị tự chủ 100%.


Cuộc họp còn đánh giá tình hình rà soát, sắp xếp cơ sở vật chất, tài chính các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19. Tính đến ngày 31/11/2018, các đơn vị khối Đảng, 10/10 ngành, 12/12 huyện, thành phố có đơn vị trực thuộc thực hiện kiện toàn, sắp xếp đã thực hiện xong quy trình quản lý tài chính; đa số các đơn vị được giao thực hiện tự chủ năm 2018 đã xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, làm căn cứ thực hiện thanh quyết toán khi đi vào hoạt động... Đồng thời, các đại biểu đã cho ý kiến vào Tờ trình về việc ban hành Đề án “Sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ tỉnh”.


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng nội dung của Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 và các văn bản liên quan trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở; thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý tài chính, tài sản theo chỉ đạo; nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp đất đai gắn với phương án sắp xếp, xử lý tài sản đối với các đơn vị sau khi thực hiện kiện toàn theo đề án của cấp có thẩm quyền phê duyệt...

Tìm kiếm theo ngày