Ban Chỉ đạo 35 tỉnh: Đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm

Ngày 27 tháng 06 năm 2020

Ngày 27/6, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Chỉ đạo. Dự Hội nghị có các đồng chí: Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh. Lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố.

 

 

Hội nghị Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 

6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ được coi trọng và tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lãnh đạo, định hướng tư tưởng, chủ động phòng ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao cảnh giác về các âm mưu, thủ đoạn, đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và giải quyết các vấn đề bức xúc phát sinh từ cơ sở. Tình hình chính trị, tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, đồng thuận. Tình hình ANTT tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, TTATXH có nhiều chuyển biến tích cực; ANTT được giữ vững, ổn định; các vấn đề phức tạp, nổi cộm trên địa bàn được quan tâm chỉ đạo, giải quyết kịp thời…

 

Các đại biểu đã thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác lãnh, chỉ đạo, phối hợp của các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các địa phương, đơn vị; công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc trên địa bàn tỉnh…

 

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Khai thác thông tin tư liệu, viết tin bài đấu tranh, phản bác,  góp phần tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng trong nhân dân, chú ý đến các vấn đề dư luận quan tâm như: Ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Tìm kiếm theo ngày