Bài phát biểu của đồng chí Bí thư tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ III

Ngày 20 tháng 09 năm 2019 Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy

phát biểu tại Đại hội.


Kính thưa đồng chí Y Thông - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Chính phủ

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Thưa các vị đại biểu, khách quý!

Thưa các đồng chí!


Về dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ III, thay mặt Ban Thường vụ tỉnh uỷ, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu khách quý; các đồng chí lãnh đạo các tỉnh bạn đã về dự Đại hội. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công tốt đẹp.


Thưa toàn thể Đại hội!

Thưa các đồng chí!


Ngay từ khi được thành lập và trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược lâu dài trong sự nghiệp cách mạng của nước ta. Việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đặc biệt đối với vùng dân tộc thiểu số; là dịp ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội; đánh giá thành tựu, kết quả đạt được và hoạch định chủ trương, chính sách, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác dân tộc trong từng giai đoạn.


Là một tỉnh miền núi, dân số hơn 1,2 triệu người với 12 dân tộc cùng sinh sống; trong những năm qua, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, về công tác dân tộc, công tác tôn giáo; tỉnh Sơn La đã ban hành các Nghị quyết và cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách về ổn định sản xuất và đời sống nhân dân các xã còn đặc biệt khó khăn; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trong công cuộc giảm nghèo nhanh và bền vững của tỉnh Sơn La, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2016 - 2020; ban hành Đề án "Ổn định sản xuất và đời sống nhân dân ở các bản có điều kiện kinh tế - xã hội còn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011-2015’’; ban hành các nghị quyết của Hội đồng nhân dân về bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021; về khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học và chính sách về hỗ trợ tổ chức nấu ăn tại các trường phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh...


Với sự quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, đổi mới công tác vận động nhân dân và thực hiện tốt chính sách dân tộc của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và sự phấn đấu vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số, tỉnh ta đã đạt được nhiều thành tựu trong tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt là trong công tác dân tộc, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số. Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, củng cố, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc. Đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,78%, là mức giảm cao nhất trong 6 năm gần đây, hết năm 2018 còn 71.797 hộ nghèo (chiếm 25,42%); số hộ cận nghèo 31.219 hộ (chiếm 11,05%); đã có 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 24 xã so với năm 2015, vượt 4 xã so với Nghị quyết Đại hội đến năm 2020, bình quân toàn tỉnh đạt 10,32 tiêu chí/xã). Đến tháng 8/2019, có 187/204 xã có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa, đạt 91,67%; tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 93,8%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,5%; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp phát thẻ BHYT miễn phí. Toàn tỉnh hiện có 40.578 học sinh hưởng chính sách bán trú và 49.189 học sinh mẫu giáo tại 216 trường được hỗ trợ ăn trưa... Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quy hoạch, tạo nguồn đối với đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số: hiện toàn tỉnh có 18.470/33.460 nữ cán bộ, công chức, viên chức; 20.166/33.460 người là đảng viên; 16.435/33.460 là người dân tộc thiểu số; cán bộ dân tộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý có 158/459 đồng chí chiếm 34,42% (trong đó cấp ủy tỉnh có 18/44 đồng chí, chiếm 40% là người dân tộc thiểu số). Công tác phát triển Đảng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở vùng đồng bào dân tộc được các cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm (Năm 2013, đảng viên là người dân tộc chiếm 64,74%, năm 2014 là 65,02%; năm 2015 là 65,73%; năm  2016 là 65,80%; năm 2017 là 65,81%).


Nhiều phong trào thi đua yêu nước được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động, thu hút đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số hưởng ứng và tham gia, đồng bào đã tích thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào “Giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khư dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới”… Nhiều già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng trở thành tấm gương đoàn kết dân tộc, gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hướng dẫn nhân dân phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa. Đặc biệt là phong trào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, trồng cây ăn quả trên đất dốc, có thu nhập cao, góp phần làm giàu cho gia đình, xã hội.


Thay mặt Ban Thường vụ tỉnh ủy, tôi ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tựu của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và đồng bào trong công tác dân tộc.


Kính thưa Đại hội!


Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân tộc vẫn còn một số tồn tại hạn chế mà Báo cáo trình Đại hội đã thẳng thắn đánh giá, đó là: Việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc có nơi còn hạn chế; kết cấu hạ tầng đã được đầu tư xây dựng nhưng tính đồng bộ chưa cao, nhiều nơi xuống cấp; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng còn cao. Việc giải quyết nhu cầu thiết yếu của đồng bào như đất sản xuất, điện, nước sinh hoạt có nơi còn chậm; đội ngũ y, bác sĩ ở cơ sở và trang thiết bị y tế còn nhiều khó khăn. Chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo nghề còn hạn chế; tình hình di dịch cư tự do, học và truyền đạo trái pháp luật, tranh chấp đất đai, tệ nạn, tội phạm ma tuý ở một số cơ sở vẫn còn xảy ra….


Trong thời gian tới, phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra, Ban Thường vụ tỉnh ủy trân trọng đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và đồng bào các dân tộc tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:


Một là, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 23-NQ/TW, Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận số 57-KL/TW ngày 03/11/2009 của Bộ Chính trị về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc, về công tác tôn giáo; quán triệt, nhận thức thống nhất và đầy đủ vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài; chú trọng thực hiện các chính sách cải thiện hơn nữa đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số; tăng cường cơ hội để đồng bào được tiếp cận tốt hơn, công bằng hơn đối với thành quả phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và của tỉnh.


Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội và phát huy vai trò của hệ thống chính trị các cấp trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc; gắn kết chặt chẽ việc phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh, nhất  là tại các địa bàn xung yếu, vùng sâu, vùng xa; huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội để tập trung giúp đỡ vùng dân tộc thiểu số và miền núi; khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho đồng bào các dân tộc; tăng cường công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất, tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường.


Ba là, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, phát triển đảng viên, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín là người dân tộc thiểu số; xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào dân tộc và các tầng lớp nhân dân. Đề cao cảnh giác và ngăn chặn, xử lý, giải quyết kịp thời những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo… của các thế lực phản động lừa gạt, lôi kéo, kích động đồng bào gây rối trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc.


Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức triển khai, thực hiện công tác dân tộc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tích cực, chủ động tham gia xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương;


Năm là, đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục không ngừng phấn đấu vươn lên, phát huy tinh thần tự lực, tự cường; thay đổi nếp nghĩ, cách làm; đoàn kết giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo ổn định cuộc sống, từng bước làm giàu; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; thực hiện tốt các phong trào thi đua  yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".


Ban Thường vụ tỉnh ủy tin tưởng rằng, với những thành tựu, kết quả đạt được; sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cả hệ thống chính trị; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào; công tác dân tộc của tỉnh trong thời gian tiếp theo sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu, kết quả, góp phần xứng đáng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của mỗi địa phương và xây dựng tỉnh Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.


Một lần nữa, xin được chúc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ III thành công tốt đẹp; chúc các đồng chí đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công.


Xin được trân trọng cảm ơn./.


Tìm kiếm theo ngày