Ðại hội lần thứ V của Ðảng

Ngày 21 tháng 01 năm 2020

Từ Ðại hội lần thứ IV đến Ðại hội lần thứ V của Ðảng là những năm đầu cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới, đất nước thống nhất bước vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ðại hội lần thứ V của Ðảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng họp từ ngày 27 đến 31-3-1982 tại Thủ đô Hà Nội.

Dưới ánh sáng Nghị quyết Ðại hội lần thứ IV của Ðảng, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta đã ra sức khôi phục, cải tạo và phát triển kinh tế giành thắng lợi trên nhiều lĩnh vực. Song nền kinh tế - xã hội của đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức mới.

Ðảng, Nhà nước ban hành một số chủ trương, chính sách mới về kinh tế. Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành T.Ư Ðảng khóa IV (tháng 8-1979) bàn về phát triển sản xuất, tạo động lực mới cho nền kinh tế, phương hướng, nhiệm vụ phát triển công nghiệp hàng tiêu dùng và công nghiệp địa phương. Chỉ thị 100 (tháng 1-1981) của Ban Bí thư T.Ư Ðảng về khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong hợp tác xã đã bước đầu tạo khí thế mới trong sản xuất.

Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ V của Ðảng đã họp từ ngày 27 đến 31-3-1982 tại Hà Nội. Dự Ðại hội có 1.033 đại biểu thay mặt hơn 1,72 triệu đảng viên trong cả nước.

Có 47 đoàn đại biểu quốc tế đến dự. Ðại hội nghe Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Ðảng và nhiều báo cáo quan trọng khác. Chỉ ra các nguyên nhân của yếu kém, Ðại hội đã thẳng thắn nêu lên nguyên nhân chủ quan. Ðó là những sai lầm về lãnh đạo và quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Việc nắm và hiểu tình hình thực tế, việc cụ thể hóa đường lối và chấp hành đường lối của Ðảng có những khuyết điểm, sai lầm.

Chưa thấy hết khó khăn, phức tạp của con đường đi lên CNXH từ một nền kinh tế mà sản xuất nhỏ còn phổ biến. Lại bảo thủ, trì trệ, duy trì quá lâu cơ chế quản lý hành chính quan liêu, bao cấp, chậm thay đổi các chính sách, chế độ kìm hãm sản xuất.

Trên cơ sở đó, Ðại hội đề ra phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội từ năm 1981 đến năm 1985 và những năm 80; khẳng định tiếp tục thực hiện đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Ðại hội lần thứ IV của Ðảng đã vạch ra. Ðại hội xác định: Những năm 1981-1985 là những năm phát triển thêm một bước, sắp xếp lại cơ cấu và đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc dân.

Ba mặt đó kết hợp chặt chẽ với nhau, nhằm cơ bản ổn định được tình hình kinh tế và xã hội, đáp ứng những nhu cầu cấp bách và thiết yếu nhất của đời sống nhân dân, giảm nhẹ những chỗ mất cân đối nghiêm trọng nhất của nền kinh tế, khắc phục một bước quan trọng tình trạng không bình thường về phân phối, lưu thông, tăng thêm tiền đề và điều kiện để tiến lên mạnh mẽ và vững chắc hơn trong những
năm sau.

Ðại hội bầu Ban Chấp hành T.Ư và đồng chí Lê Duẩn được bầu tiếp tục làm Tổng Bí thư của Ðảng. Ngày 10-7-1986, Tổng Bí thư Lê Duẩn từ trần. Ban Chấp hành T.Ư họp phiên đặc biệt vào ngày 14-7-1986, bầu đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư của Ðảng.

Tìm kiếm theo ngày